ReadyPlanet.com
dot
dot dot
วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม
wat thaiwattanaram

 

 

ที่ตั้ง
                    วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 สายตาก - แม่สอด เส้นที่จะไปตลาดริมเมย ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย - พม่า

ประวัติ  
                   เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง เป็นชาวพม่ารัฐฉาน ที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอด และได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ในปี พ.ศ. 2500 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในสังกัดกรมศาสนา ในวัดมีพระพุทธมหามุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ สหภาพพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก 
 

   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด  
   
พระพุทธมหามุนี  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปหินอ่อน  พระพุทธไสยาสน์
 

 พระเจดีย์โกนาวิน เจดีย์เก้ายอด พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ในอดีต โพธิ์ตรัสรู้ 
 

 

 
 ศิลาจารึกหินอ่อน พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เทพารักษ์บนหลังคามณฑป 

 
สิ่งสำคัญภายในวัด

          1. พระพุทธมหามุนี เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า มีขนาดความสูง 7 ศอก กว้าง 7 ศอก เป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองยะไข่ (ยะแข่ง) ประเทศสหภาพเมียนมาร์  ทางรัฐบาลพม่าได้อัญเชิญให้มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑเลย์ มีผู้เลื่อมใสกันมากพระอธิการบัณฑิต (พระอู่บ่านเต๊กชะ) เจ้าอาวาสวัดไทยวัฒนารามเห็นว่าชาวไทยส่วนใหญ่คงไม่มีโอกาสไปสักการะบูชาพระพุทธมหามุนีองค์จริงที่เมืองมัณฑเลย์ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ให้ช่างชาวพม่าสร้างพระพุทธมหามุนีองค์จำลองแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไทยวัฒนารามนี้ 

  

           2. พระวิหารมหามุนี สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 ภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนี พระวิหารมีลักษณะคล้ายพระราชวังของกษัตริย์พม่า มีหลังคาเรียงซ้อนลดหลั่นกันลงมา 7 ชั้น ชั้นบนสุดประดับด้วยฉัตรสีทอง เป็นสถาปัตยกรรมพม่าที่สวยงามมาก    
           ภาพด้านล่างเป็นสภาพภายในวิหารพระพุทธมหามุนี  ภายในโล่งโถง  ด้านขวามือขององค์พระเป็นที่เก็บของเก่าโบราณ  คล้ายเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด  ด้านหลังเป็นพระพุทธไสยาสน์ศิลปะพม่า และเป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัป 5 พระองค์

  


          3. พระพุทธรูปหินอ่อน  อยู่ตรงข้ามวิหารพระมหามุนี  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระหินอ่อนสีขาว  รายรอบด้วยพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวเล็ก ๆ ทั้งสองด้าน

  
 

             4. เสาหงษ์แบบมอญ  อยู่ใกล้กับวิหารพระมหามุนี  คติการสร้างน่าจะเลียนแบบเสาอโศกของพระเจ้าอโศกมหาราช  ภาพต่อมาเป็นเทพารักษ์แบบพม่า ประดิษฐานอยู่บนหลังคาวิหาร  ภาพที่ ๓ เป็นพระอุปคุตกลางสะดือทะเล  อยู่ในมณฑปพระอุปคุต (อยู่ติดกับวิหารพระมหามุนี) 

  

   
          5. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นอาคาร 2 ชั้น ด้านหน้าประดับด้วยปูนปั้นลายจำหลักไม้ เสาของศาลาทุกต้นเป็นเสากลม ประดับด้วยกระจกมีโลหะปิดทองสายก้านขด ผังด้วยเม็ดหยก ภายในเป็นที่เก็บเครื่องโต๊ะบูชา ตู้พระธรรม เครื่องดนตรี ที่เป็นศิลปะแบบพม่า   

  
 

           6. พระพุทธเจ้าในอดีต 28 องค์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่า ป่างมารวิชัย สร้างด้วยปูนปั้นอยู่ในศาลาราย ประดิษฐานด้านหลังสุดของบริเวณวัด มีคติความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาแล้ว 28 องค์ 

   
 

           7. พระเจดีย์โกนาวิน ได้จัดสร้างเมื่อ พ.ศ.2511 เป็นเจดีย์เก้ายอด อยู่ใกล้กับพระวิหารมหามุนี เป็นเจดีย์ทรงมอญสีทองสุกปลั่งทรงเครื่อง สวมฉัตร มีระฆังรอบฉัตร และเสาหงษ์เป็นลักษณะของศิลปะมอญ เจดีย์องค์รอบ  8 ยอด  องค์กลางใหญ่ 1 ยอด รวมเป็น 9 ยอด

    
 

            8. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตาก และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ (อันดับหนึ่งคือพระนอนจักรศรี) มีความยาว 93 ศอก สร้างด้วยปูนปั้นเป็นลักษณะของศิลปะพม่า   สร้างเลียนแบบพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศพม่า ชานนครย่างกุ้ง

  


           9. ต้นโพธิ์ตรัสรู้  อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับพระนอนและพระพุทธเจ้าในอดีต 28 พระองค์  วัดในพุทธศาสนาต้องปลูกต้นโพธิ์ตรัสรู้ไว้อย่างน้อย 1 ต้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังทราบว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ที่มีลักษณะอย่างนี้

       

 

               10. ศิลาจากรึกประวัติวัดสร้างด้วยหินอ่อน  

  

  

               11. พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เป็นที่เก็บพระพุทธรูปและจัดแสดงพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันเทโวโรหณะ (ดูรูปและ VDO ประกอบ) 

  

  

  

  


   Click ชมภาพจาก Web Album
๑. ชุดที่ ๑     ๒. ชุดที่ ๒     ๓. ชุดที่ 3


 ชมภาพ VDO จาก Youtube 

  

 

  ภาพงานกฐิน  7 พ.ย. 2551  
 
 ต้นกฐิน  แบบพม่า  ชาวไทยทำบุญ
 
 พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์  วันตักบาตรเทโวโรหณะ  โยนเงินใส่บาตร
     
 ชาวคณะ  ถวายพระธาตุ  แด่พระสงฆ์

  
วัด วัด วัด

วัดเขาแหลมรัตนมุนี
วัดป่าเขาโต๊ะ
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม
วัดจอมคีรีนาคพรต
ภูทอก จ.หนองคาย
วัดพระธาตุหินกิ่ว
เขาหน่อ - เขาแก้ว
วัดเขาพระอังคาร
วัดอาฮงศิลาวาส
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
บรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
วัดพระเจดีย์ชัยมงคล
วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง article
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง
พระปฐมเจดีย์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.