ReadyPlanet.com
dot
dot dot
วัดอัปสรสวรรค์ ๒

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร (2)
 

   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

    

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหมู  เล่ากันว่าจีนอู๋เป็นผู้สร้างในที่ดินที่เคยใช้เลี้ยงหมู เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีหมูมาเดินเพ่นพ่านเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดหมู แต่จะสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เจ้าจอมน้อย (สุหรานากง) ธิดาของเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม) ได้สถาปนาใหม่ ต่อมารัชกาลที่ ๓ ทรงบูรณะและปฎิสังขรณ์อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า วัดอัปสรสวรรค์ และพระราชทาน พระพุทธรูปปางฉันสมอ มาประดิษฐานไว้ในวัด  พระอุโบสถและพระวิหารสร้างขึ้นแบบศิลปะจีน โดยเลียนแบบวัดราชโอรสฯ ภายในพระอุโบสถมี พระประธานจำนวน ๒๘ องค์ เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย  ซึ่งมีความเหมือนและมีขนาดเท่ากันทั้งหมด ประดิษฐานอยู่บนชุกชีด้วยกัน และมีหอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

WAT UPSORNLAWAN WORAWIHARN
                   THE THIRD CLASSED ROYAL MONASTERY WAS AN ANCIENT TEMPLE FORMERLY CALLED WAT MU, MU MEANING PIG, AS IT WAS BUILT ON THE LAND OF PIG FARM AND THE PIGS WERE ALLOWED TO STROLL IN THE COMPOUND, AND WAS TOLD THAT THE TEMPLE WAS BUILT BY CHINESE NAMED CHIN-U. DURING THE REIGN OF KING RAMA III ,CHAOCHOM NOI (SURANAKONG) HAS RESTORED THE TEMPLE. LATER KING RAMA III ORDERED THE TEMPLE RENOVATED ONCE AGAIN AND BESTOWLED THE NAME WAT UPSORNSAWAN TO THE TEMPLE.  UBOSOT (ORDINATION HALL) AND WIHARN (SERMON HALL) WERE BUILT IN CHINESE STYLE. ENSHRINED INSIDE UBOSOT ARE 28 IN SIMILAR SHAPE AND SIZE BUDDHA IMAGES IN SUBDUING MAHA (DEMON) POSTURE CREATED BY ORDER OF KING RAMA III 

 

พระประธาน ๒๘ พระองค์
พระประธาน ๒๘ พระองค์ ในพระอุโบสถเป็นพระหล่อปางมารวิชัยเหมือนกันหมด มีขนาดเท่ากัน หน้าตักกว้าง ๑ ศอก สูงตลอดยอดพระรัศมี ๑ ศอก ๔ นิ้ว พระพุทธรูปเหล่านี้ประดิษฐานอยู่บนชุกชี (แท่นพระ) เดียวกัน ชุกชีนั้นสูงเป็นจอมขึ้นไป มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลียมรี ระหว่างด้านเหนือกับด้านใต้ ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านหลังพระอุโบสถ เป็นด้านตัดไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ส่วนทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๘ พระองค์ และลดหลั่นลงมาตามลำดับ รวมทั้งที่ล้ำออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมในชั้นต่ำที่สุด ๓ พระองค์ ส่วนด้านเหนือและด้านใต้ ก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับเช่นเดียวกัน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านละ ๕ พระองค์
อนึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ ได้มีพระนามจารึกไว้ที่หน้าฐานทั้งนั้น องค์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดจอม มีพระนามจารึกว่า พระตัณหังกร องค์นอกนั้น มีพระนามว่า พระเมธังกร พระสรณังกร พระทีปังกร   พระโกณฑัญญะ พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตะ พระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระนารทะ พระปทุมุตตระ พระสุเมธะ พระสุชาตะ พระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี พระสิทธัตถะ พระติสสะ พระปุสสะ พระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคดม และ พระโคดม นี้ประดิษฐานอยู่ล้ำหน้าที่สุดในชั้นล่างพระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถนี้ รัชกาลที่ ๓ เป็นผู้ทรงสร้าง และเป็นพระประธานที่มีแห่งเดียวในโลก
           หลวงพ่อฉันสมอ
   เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางฉันสมอองค์นี้ เล่ากันว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงได้มาจากเวียงจันทร์ พร้อมกับพระบางและพระแซกคำ พระบางนั้นโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) จึงโปรดให้อัญเชิญพระบางคืนไปไว้ยังเมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๘
ส่วนพระแซกคำ พระราชทานแก่พระยาราชมนตรี (ภู่ ภมรมนตรี) ไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ วัดคฤหบดี ตราบจนปัจจุบัน
พระพุทธรูปปางฉันสมอ หรือที่เรียกกันว่า “ หลวงพ่อสมอ ” นั้นเป็นพระพุทธรูปมีลักษณะแบบจีน เป็นพระพุทธรูปที่งดงามเป็นสง่า เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวนครหลวงพระบางและเวียงจันทร์ หน้าตักกว้างประมาณศอกเศษ ทรงนั่ง พระหัตถ์ซ้ายถือผลสมอ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาแต่เมืองเวียงจันทร์ ตามหมายรับสั่ง ร.๓ จ.ศ. ๑๑๘๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๐ ปรากฏว่าเมื่อปราบกบฏเจ้าอนุแล้ว ได้อัญเชิญ พระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ มาจากเวียงจันทร์หลายองค์ ซึ่งมีพระพุทธรูปปางฉันสมอ รวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย  เมื่อถึงกรุงเทพฯ แล้ว ได้ทำการฉลองสมโภชเป็นมหกรรมใหญ่ และได้อัญเชิญสถิตประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระนาก ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากบูรณปฏิสังขรณ์วัดอัปสรสวรรค์แล้ว จึงพระราชทานหลวงพ่อฉันสมอมาประดิษฐานที่วัดนี้ ตั้งแต่บัดนั้นกระทั่งถึงปัจจุบัน
ความหมาย
พระพุทธรูปปางฉันสมอนี้ เป็นปางหนึ่งเกียวกับพุทธอิริยาบถ มีเรื่องเล่าว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากร่มไม้จิก (มุจจลินท์) ซึ่งบังเกิดฝนตกใหญ่ และที่พญามุจลินท์นาคราชแผ่พังพานปกป้องแล้วนั้น พระองค์เสด็จมาประทับสวยวิมตติสุขอยู่ใต้ร่มไม้เกต (ราชายตนพฤกษ์) อันอยู่ในทิทักษิณแห่งพระมหาโพธิ์ เป็นเวลาอีก ๗ วัน นับเวลาตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงกาลนี้ รวมได้ ๔๓ วัน ในเวลาเช้าแห่งวาระนั้น ท้าวสักกะ (พระอินทร์) ได้ถวายไม้สีพระทนต์ (ไม้สีฟัน) และผลสมอ เมื่อวันขี้น ๖ ค่ำ เดือนอาสาฬหะ พระองค์ได้ทรงใช้ไม้สีพระทนต์ และทรงเสวยผลสมอ แล้วประทับอยู่ใต้ร่มไม้เกตแห่งนั้น
อภินิหาร
เมื่อได้กล่าวถึงความเป็นมาของหลวงพ่อฉันสมอแล้ว ก็ขอแทรกถึงอภินิหารของท่านบ้างพอสมควร เพราะความจริงหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยได้ปรากฏองค์ ในที่สาธารณะบ่อยนัก เรื่องนี้มีมูลเหตุ ผู้ใหญ่ท่านเล่าต่อๆ กันมาว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงมีความโปรดปรานในเรื่องพระพุทธรูปมากเป็นพิเศษ ทรงเสาะแสวงหาพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีความงามไปเก็บไว้เมืองหลวง และภายในพระบรมมหาราชวัง ดังที่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์สำคัญฯ มาจากทางเมืองเหนือมาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งหนึ่ง พระเจ้าหลวงทรงเสด็จมาประพาสที่วัดอัปสรสวรรค์นี้ พระองค์ทรงได้สนทนาธรรมกับพระครูพุทธพยากรณ์ เจ้าอาวาสในขณะนั้น และพระองค์ได้ไปพบ พระพุทธรูปฉันสมอนี้มีความงาม หาองค์ใดเสมอเหมือน จึงได้ทูลขอกับเจ้าอาวาส ว่าต้องการนำเข้าไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง เพื่อสำหรับสักการะบูชา ฝ่ายพระครูพุทธพยากรณ์ได้ฟังพระกระแสรับสั่ง ไม่กล้าขัดพระกระแสรับสั่ง แต่ก็มีความเสียดาย จึงจำเป็นต้องรับปากถวายพระราชทานไป เมื่อกลับไปถึงพระบรมมาหาราชวังพระองค์ทรงให้โหรหลวงหาฤกษ์มงคลที่จะอาราธนาพระพุทธรูปฉันสมอมาไว้ในพระบรมมหาราชวัง   โหรก็จัดแจงหาเลขผานาที ได้กำหนดเวลาแน่นอนก่อนถึงกำหนดไปรับหลวงพ่อฉันสมอ เกิดเหตุอัศจรรย์ ฝนตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ทั้งที่ในระยะนั้นไม่ใช่ฤดูฝนแต่อย่างใด กล่าวกันว่าทั้งพระสงฆ์ และชาวบ้านต่างมีความเสียดายพากันไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อให้ประดิษฐานอยู่ยังวัดนี้ต่อไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวบ้านในถิ่นนั้น ฝ่ายขบวนรับเสด็จที่จะเดินเทางไปอาราธนาองค์หลวงพ่อฉันสมอไม่สามารถออกเดินทางมายังวัดอัปสรสวรรค์ได้ ด้วยฝนตกมารุนแรงอย่างผิดปกติ และไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเมื่อไร ฝนได้ตกลงมาอย่างนั้นอยู่ตลอด ๓ วัน ๓ คืน จึงสงบ ซึ่งเป็นเวลาที่ผ่านพ้นฤกษ์ยามที่โหรหลวงได้กำหนดให้ พระเจ้าหลวงทรงทราบ จึงตรัสว่า “ เมื่อไม่ยอมไปพระบรมมหาราชวัง จะอยู่ที่นี่ก็ตามใจ ” และตรัสกำชับเจ้าอาวาสให้เก็บรักษาให้ดี ถ้าเป็นอะไรไปจะปรับผิดกับเจ้าอาวาส หลวงพ่อก็เลยเก็บรักษาองค์พระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ทางวัดและสาธุชนทั้งหลายปรารภกันว่า “ หลวงพ่อฉันสมอ ” เป็นพระพุทธรูปที่ได้พระราชทานคู่มากับวัดอัปสรสวรรค์ สมควรจะได้อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สักการะบูชาบ้าง จึงร่วมกันนำลงมาสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ทุก ๆ ปีมา บางปีก็ได้อัญเชิญเข้าขบวนแห่ออกนอกวัดไปตามเส้นทางบางสะแก ตลาดพลู และประตูน้ำภาษีเจริญ ซึ่งมีประชาชนทั้งไทยและจีนจำนวนมาก คอยสักการะและสรงน้ำ ด้วยความเคารพเสื่อมใสศรัทธาตลอดระยะทางที่ผ่านไป                      

  

อ่านต่อหน้าที่ 1  คลิ๊ก

 
วัด วัด วัด 2

วัดอัปสรสวรรค์ ๑
วัดผาน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม
วัดพระเจดีย์ชัยมงคล
วัดพระปฐมเจดีย์ ๑
วัดพระปฐมเจดีย์ ๒
วัดพระปฐมเจดีย์ ๓
วัดพระปฐมเจดีย์ ๔dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.