ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๑

 ธรรมสัญจร ๑

กรุงเทพฯ - ลำพูน - เชียงใหม่ - เชียงราย

 

 ปฐมเหตุ ธรรมสัญจร

วันที่ 1 - 3 กันยายน 2553  คณะธรรมสัญจร  ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำสารคดีประเพณีโล้ชิงช้าชาวเขาเผ่าอาข่า ที่บ้านแสนใจพัฒนา ต.แม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งหนึ่งปีมีจัดครั้งเดียว หาดูได้ยาก  เมื่อพิจารณาคำเชิญแล้ว เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แก่คนทั่วไป  จึงรับคำเชิญนั้น  ในระหว่างที่เดินทางมาคิดว่า  น่าจะถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เผยแพร่ด้วยก็ดี  จะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล  ทางคณะจึงได้ถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังนี้

             1. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย  ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
             2. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
             3. วัดเจดีย์แม่ครัว  ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 4. วัดแม่คำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
             5. ครูบาเหนือชัย  โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 6. เทศกาลโล้ชิงช้า ชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแสนใจพัมนา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
             7. พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
             8. พระธาตุอินทร์ยอง  วัดถ้ำป่าอาชาทอง
             9. วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย   
            
            ขอเชิญชมภาพนิ่ง ภาพจาก VDO และอ่านคำบรรยายสถานที่แต่ละแห่ง
 
 

 ๑. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย  อารามหนองวัวเฒ่า

 

 
 ก่อนที่จะสร้างพระมหาเจดีย์
หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาได้พบมูลโค ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงมาใช้ชาติเป็นโคพระโพธิสัตว์ และมูลโคนี้ก็ ได้กลายสภาพเป็นพระบรมธาตุจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ธาตุครอบทับสถานที่แห่งนี้ไว้ ด้วยเกรงว่าต่อไปในภายหน้า หากไม่ทำอะไร สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คงจะมีชาวบ้านมาสร้างเรือนทับด้วยเพราะความไม่รู้
หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาบอกว่า "คนที่ไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ถึงที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แต่ได้มากราบไหว้ที่พระเจดีย์นี้ก็มีอานิสงส์มากเช่นกัน" ดังนั้น พระเจดีย์นี้จึงได้สมญานามอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์ชเวดากองจำลอง
 
ที่มาแห่งนามพระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นผู้ประทานนามพระมหาเจดีย์นี้ว่า    พระมหาเจดีย์  
 
เจตนาในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
เพื่อให้ประเทศไทยได้มีพุทธเจดีย์ที่เป็นเครื่องหมายแห่งการมาตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ซึ่งได้แก่
๑. พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
๒. พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ
๓.พระพุทธเจ้ากัสสปะ
๔. พระพุทธเจ้าโคตมะ(พระสมณโคดม)องค์ปัจจุบัน
๕. พระศรีอริยเมตไตรย์ พุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต
 
มโนปณิธานของหลวงปู่
เพื่อเป็นสักขีพยานว่า หลวงปู่และลูกหลานรวมทั้งผู้ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ได้เกิดมาร่วมบำเพ็ญบารมีในพระศาสนาของสมเด็จ พระสมณโคดมสัมมา สัมพุทธเจ้า องค์ปัจจุบันในภัทรกัปนี้แม้นหาลูกหลานของหลวงปู่ ตลอดจนผู้ที่ได้ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้ยังไปไม่ถึงฝั่งคือ พระนิพพานฉันใดก็ขอให้เกิดมาบำเพ็ญบารมีเพื่อเข้าสู่ฝั่งคือ พระนิพพานในพระศาสนาของสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นเถิด เพื่อรอการตรัสรู้ของสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการอาราธนาพระบรมธาตุของพระองค์มาบรรจุในองค์พระมหาเจดีย์ที่สร้างไว้แล้วนี่
 
หนองวัวเฒ่าสังเวชนียสถานที่ศักดิสิทธิ์
หนองวัวเฒ่า นับว่าเป็นสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าทรงเคยเสวยชาติเป็นพญาโคอุศุภราชโพธิสัตว์และได้ปลงสังขาร ณ สถานที่แห่งนี้หลวงปู่จึงได้ปรารถนาเหตุนี้ ในการสร้างพระมหาเจดีย์ครอบบริเวณดังกล่าว เผื่อเอาไว้ เพื่อรักษาผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง
 
สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ในภัทรกัปที่บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์
๑. หลวงปู่อธิษฐานขอพระบรมธาตุของพระโคตรมะพุทธเจ้า  ก่อนที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ๒๕๓๘ หลวงปู่ได้พระบรมธาตุลักษณะกลมใสองค์ใหญ่จำนวน ๑ องค์ และพรรณสีเขียวเหมือนเพชรที่เจียรไนแล้วจำนวน ๑ องค์ รวมเป็น ๒ องค์ หลวงปู่บอกว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงพระหฤทัย ครั้งที่ ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๘ ได้พระบรมธาตุส่วนกลางกระโหลกพระเศียรจำนวน ๑๒ องค์
๒. บริขารของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ที่ล่วงมาแล้วได้แก่
๑). ไม้เท้าจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองแทนไม้เท้าทองคำ(สุวัณณะทันฑัง) ของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
๒).เครื่องกรองน้ำและคณโฑน้ำจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แทนธัมกรกของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ
๓). ผ้าห่มองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แทนผ้าจีวรของพระพุทธเจ้ากัสสปะ
๓. ในกาลต่อมา สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน ๙ องค์ มาบรรจุในองค์พระมหาเจดีย์นี้ ด้วย เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

 

  
มรรคาเข้าสู่พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย สุดอลังการ
 

 

  
เจ้าหน้าที่จำหน่ายวัตถุมงคล 

  
ป้ายบอกสถานที่  Double Click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

  
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์           หลวงปู่ครูบาวงศ์     พระพุทธจ้าปางทรงเครื่อง (ปางโปรดพญาชมพูบดี) 

  
ทางเดินภายในพระเจดีย์  

   

 

ชม vdo จาก youtube ตอนที่ ๑ 

 

 ชมหน้าที่ 2 - 7  คลิ๊กด้านล่าง

 
ธรรมสัญจร

ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๒
ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๓
ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๔
ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๕
ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๖
ธรรมสัญจร กรุงเทพฯ - เชียงราย ๗dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.