ReadyPlanet.com
dot
dot dot
Brochure เวียงจันทน์ 2552

  กองทัพธรรม  ธรรมยาตรา (ครั้งที่ ๒)
กรุงเทพฯ -  หนองคาย -  ภูทอก - เวียงจันทน์ 


     
   พิพิธภัณฑ์กมเลียน (วิหารคดหรือระเบียงคด) ภายในบริเวณรอบพระอุโบสถวัดสีสะเกด สปป.ลาว  
คลิ๊กเพื่อชมภาพใหญ่  
 พระพุทธรูปที่ทำด้วยประทายเพชร ๑๒๐ องค์ ภายในพิพิธภัณฑ์กมเลียน ที่ชาวคณะจะไปห่มผ้าถวาย  

 ธรรมจาริก ท่องเที่ยวแสวงบุญ
                   - วัดศรีเมือง           นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว
                   -
วัดสีสะเกด          
นครหลวงวียงจันทน์   สปป.ลาว
                   
-
วัดองค์ตื้อ            นครหลวงวียงจันทน์   สปป.ลาว
                   -
วัดพระธาตุหลวง  นครหลวงวียงจันทน์   สปป.ลาว
                   - ภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
                   - วัดอาฮงศิลาวาส  ต.ไคลี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)


วัตถุประสงค์

   ๑.  เพื่อถวายพระไตรปิฎก ๙ ชุด ๗ วัดแด่คณะสงฆ์ลาว
        ๑-๒. วัดหลวงรัตนาราม    บ้านเซกลอง   เมืองสามัคคีชัย                      แขวงอัตตะปือ  สปป.ลาว ๒ ชุด 
        ๓.
    วัดวิจิตธรรมาราม  บ้านหนองบัวใหญ่  ต.บุ่นใหญ่ เมืองปทุมพร  แขวงจำปาสัก  สปป.ลาว 
        
๔-๕. วัดศรีสุมังคะลาราม บ้านเพียงดี                               เมืองโขง       แขวงจำปาสัก    สปป.ลาว ๒ ชุด
        
๖.    วัดเชียงทอง  บ้านเชียงทอง                       เมืองหลวงพระบาง     แขวงหลวงพระบาง  สปป.ลาว
        ๗.   วัดบ้านโคกน้อย  บ้านโคกน้อย เมืองไซธานี                                 นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว
        ๘.   วัดพระธาตุหลวงเหนือ  บ้านธาตุหลวงเหนือ   เมืองไซเสตฐา      นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว
        ๙.  วัดรัตตนจิตตราราม(วัดหง๋อกเติ๋ม) บ้านจันทร์สว่าง ต.ศรีโคตตระบอง เมืองศรีโคตตระบอง  นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว
 

  ตัวอย่างพระไตรปิฎกและ Sticker  
   
 พระไตรปิฎกฉบับ ๔๕ เล่ม  พระไตรปิฎกฉบับ ๙๑ เล่ม Sticker ที่แปะไว้ในหนังสือพระไตรปิฎก

 
   ๒.  จัดหาทุนทำ
Website ให้พระสงฆ์ลาว ๑๐ วัด
   ๓.  
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดสีสะเกดและวัดพระธาตุหลวงเหนือ (ถวายพระไตรปิฎกที่วัดนี้)
   ๔. 
เพื่อห่มผ้าพระประธานและพระพุทธรูปที่ทำด้วยประทายเพชรรอบพระอุโบสถวัดสีสะเกด  120 องค์
    * ผ้าห่มอย่างดีพร้อมดอกไม้บูชาพระ ๑ พวง ชุดละ 250 บาท
      

ผ้าห่มที่จะถวายมี 4 แบบ   *แบบละ 30 ชุด
   
 ตัวอย่างแบบที่  ๑    ตัวอย่างแบบที่  ๒     ตัวอย่างแบบที่  ๓
    คลิ๊กที่ผ้าเพื่อดูภาพใหญ่     

พิเศษสุด
ทางคณะได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดสีสะเกดและวัดองค์ตื้อมหาวิหาร
เพื่อขอห่มผ้าประประธานในพระอุโบสถ  เจ้าอาวาสวัดทั้งสองได้อนุญาตแล้ว

๑. วัดสีสะเกด  พระประธานองค์ใหญ่ ๑ องค์  องค์เล็ก ๕ องค์
๒. วัดองค์ตื้อ  พระประธานองค์ใหญ่ ๑ องค์  องค์เล็ก ๒ องค์

 (คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

พระพุทธวิปัสสี
พระประธานพระอุโบสถ วัดสีสะเกด

หลวงพ่อองค์ตื้อ
พระประธาน วัดองค์ตื้อมหาวิหาร

   ๕.  แสวงบุญ ณ ภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
   ๖.  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศลาว


กำหนดการเดินทางวันที่ 7 - 9  สิงหาคม 2552

วันศุกร์ที่ 7  สิงหาคม 2552

 เวลา   20.00 น.

ออกเดินทางจากวัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพ ฯ

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
เวลา   05.00  น.
           10.00  น.
           16.00  น.
           18.00  น.
-  ถึงวัดโพธิ์ชัย  (จ.หนองคาย) ทำภารกิจส่วนตัว
-  เที่ยวชมความงามของภูทอก ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร อ.ศรีวิไล  จ.หนองคาย
-  ชมวัดอาฮงศิลาวาส  ต.ไคลี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย (คลิ๊กเพื่อชมภาพ) 
-  เข้าพักที่วัดโพธิ์ชัย  (รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552

เวลา   05.00  น.

           07.00  น.          12.00  น.
          15.00  น.

- ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

-  เข้าไปเที่ยวทำบุญที่วัดในนครหลวงเวียงจันทน์ อาทิ ห่มผ้าพระประธานวัดสีสะเกด
   146 องค์ ถวายพระไตรปิฎก 9 ชุด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ลาว 50 รูป 
   เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ,  ทำบุญที่วัดศรีเมือง, วัดองค์ตื้อ, 
   เวียนเทียนที่วัดพระธาตุหลวง
-  รับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวชมโบสถ์วัดศรีเมือง เวียนเทียนรอบพระธาตุหลวง
-  ออกเดินทางจากเวียงจันทน์กลับสู่ประเทศไทย

 
 ติดต่อสอบถามได้ที่
- พระมหาพิน    พุทธวิริโย      (พระไทย) โทร.086-991-7658  หรือ  
http://www.intaram.org/
- ครูบาสุภาษิต วงศ์บัณฑิต    (พระลาว) โทร.085-926-0960           
http://www.Lanchangimage.org/
 

       

                                เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์จวน                      พระประธานที่วิหารชั้นที่ ๕ 

     
สรวงสวรรค์   สรวงสวรรค์เจ็ดชั้น ภูทอก  พุทธวิหาร
 
สะพานอัศจรรย์ หวาดเสียว  
ดุจเทพเนรมิต

สาระน่ารู้ "ภูทอก"

          ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ

     การขึ้นภูทอกนั้นเริ่มก่อสร้างบันไดไม้สำหรับไต่ขึ้นไปในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม บันไดทั้ง 7 ชั้น แตกต่างกันดังนี้

     ชั้นที่ 1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขา สภาพเป็นป่าเขามืดครึ้ม มีโขดหินลานหิน สุดทางชั้นที่ 3 มีทางแยกสองทาง ทางซ้ายมือเป็นทางลัดไปสู่ชั้นที่ 5 ได้เลย ซึ่งเป็นทางชันมาก ผ่านซอกหินที่มีลักษณะเหมือนอุโมงค์ ทางขวามือเป็นทางขึ้นสู่ชั้นที่ 4

     ชั้นที่ 4 เป็นสะพานลอยไต่เวียนรอบเขา มองไปเบื้องล่างจะเห็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน เรียกว่า "ดงชมพู" ทิศตะวันออกจดกับภูลังกา เขตอำเภอเซกา ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบ มีแม่น้ำลำธารหลายสายไหลผ่าน มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ โดยเฉพาะมีฝูงกามาอาศัยอยู่มาก จึงเรียกกันว่า ภูรังกา แล้วเพี้ยนมาเป็นภูลังกาในที่สุด บนชั้นที่ 4 นี้ จะเป็นที่พักของแม่ชี รอบชั้นมีระยะทางประมาณ 400 เมตร มีที่พักผ่อนระหว่างทางเป็นระยะๆ

     ชั้นที่ 5 หรือชั้นกลาง มีศาลากลางและกุฏิที่อาศัยของพระ และเป็นที่เก็บศพของพระอาจารย์จวนไว้ด้วย ตามช่องทางเดินจะมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ เช่น ถ้ำเหล็กไหล ถ้ำแก้ว ถ้ำฤาษี ฯลฯ ตลอดเส้นทางสู่ชั้นที่ 6 มีที่พักเป็นลานกว้างอยู่ราว 20 แห่ง มีหน้าผาชื่อต่างๆ กัน เช่น ผาเทพนิมิตร ผาหัวช้าง ผาเทพสถิต ฯลฯ ถ้ามาทางด้านเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พระวิหาร อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย มองออกไปจะเห็นแนวของภูทอกใหญ่อย่างชัดเจน และมีบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสุดท้ายของบันไดเวียนรอบเขามีความยาว 400 เมตร สุดทางที่ชั้น 7 อันเป็นป่าไม้ร่มครึ้มสวยงาม

     การเดินทางสู่ภูทอก จากตัวเมืองหนองคาย ใช้เส้นทาง 212 ผ่านอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอปากคาด และอำเภอบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร จากหน้าที่ทำการอำเภอต้องเข้ารถเข้าไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ แยกเข้าตรงบ้านศรีวิไล สู่บ้านนาคำแคนและเข้าสู่ภูทอก

 
ทัวร์บุญ

พระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
สงกรานต์ 2553
เขาคิชฌกูฎ
บันทึกการเดินทางทำบุญ ไทย-กัมพูชา 2553
Brochure ศรีสัชนาลัย 2553
ธรรมจาริก ศรีสัชนาลัย 5 ก.ค.2552
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา ไทย-ลาว 2552 (ครั้งที่ ๒)
Brochure ศรีสัชนาลัย 2552
งานทอดกฐินสามัคคีวัดโพธิคุณ ประจำปี 2551
กำหนดวัดทมอโดน-กัมพูชา(ปีใหม่2552)
บันทึกการทำบุญ ศรีสัชนาลัย 2553
พม่า
กฐินวัดทมอโดน
ภาพแห่งความสุข
เวียงจันทน์1แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.